Skip links
Inauguracja Roku Szkolnego:

4.09.2023 r.

Rok szkolny 2023/2024:

1.09.2023 r. – 31.08.2024 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

4.09.2023 r. – 21.06.2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.05.2024 r. (czwartek) – dzień wolny

14 – 16.05.2024 r. (wtorek-czwartek; Egzaminy ósmoklasisty; klasy I-III zajęcia wg planu)

Dni do odpracowania – projekt edukacyjny:

31.05.2023 r. (piątek po Bożym Ciele)
odpracowujemy 25.05.2024 r.
projektem edukacyjnym  „Festyn Rodzinny”

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych:

do 12.01.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

22.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wystawienie ocen śródrocznych:

do 19.01.2024 r.

Rada klasyfikacyjna śródroczna – zakończenie semestru zimowego:

22.01.2024 r.

Ferie zimowe:

12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych:

do 07.06.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty:

14, 15, 16.05.2024 r.  (wtorek, środa, czwartek)

Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty:

10, 11, 12.06.2024 r.

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna:

17.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego:

21.06.2024 r.

Ferie Letnie

22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.

ZEBRANIA

Spotkania z wychowawcami  wszystkich klas  zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Dyżury wszystkich nauczycieli nauczycieli podczas planowanych spotkań zgodnie z harmonogramem:

godz. 17:00 – 18:00

Wszystkie zebrania odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00-18:00.

____________________
Zebrania:
  • 05.09.2022 r.
   (zebranie organizacyjne)
  • 12.12.2022 r.
   Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną
   z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania (w I semestrze).

   • 15.05.2023 r.
    Powiadomienie o ocenach proponowanych z przedmiotów, zagrożeniach oceną niedostateczną
    z przedmiotów oraz obniżoną oceną z zachowania (na koniec roku szkolnego).
Skip to content