O integracji w szkole

I n t e g r a c j a   

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami  Integracyjnymi im. 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka

1 września 1990 r. na osiedlu Stare Żegrze w Poznaniu rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną Szkoła Podstawowa nr 50.
        Główną ideą  jest, aby szkoła stała się drugim domem  oraz szkołą integracyjną dla  niepełnosprawnych ruchowo uczniów. Dzisiaj, w dwudziestym czwartym roku działalności szkoły można stwierdzić, że" szkoła to dla uczniów drugim domem, w którym swe miejsce odnajdują także dzieci niepełnosprawne". „Pięćdziesiątka” ma swoje oblicze, jest powszechnie znana jako szkoła integracyjna. Jej wizerunek tworzy współpraca w poszanowaniu i tolerancji dla idei integracji, całej społeczności szkolnej oraz instytucji wspomagających ten proces edukacyjny fachowością merytoryczną i finansową. Czynniki te sprawiły, że dzisiejsze „EGO” szkoły jest bardzo pozytywnie odbierane przez władze oświatowe, wojewódzkie i miejskie oraz społeczeństwo miasta Poznania. Wspomaganie nauczania integracyjnego przez Kuratorium Oświaty, instytucje państwowe i prywatne pozwala nam rozwiązywać problemy edukacyjne, z którymi się spotykamy. W celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym prawidłowego procesu edukacyjnego, jesteśmy otwarci na każdą pomoc, która temu służy.
        Szkoła Podstawowa nr 50 w Poznaniu wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Zlokalizowana jest na osiedlu Stare Żegrze, liczącym ok. 8 tysięcy mieszkańców i jest placówką publiczną.
        W klasach integracyjnych, w których uczy się 3 lub 4 uczniów z niepełnosprawnością pracują równocześnie nauczyciele wspomagający. Klasy te liczą maksymalnie 20 uczniów.
        Praca w szkolnej świetlicy rozpoczyna się o godz. 6.30 a kończy o godz. 16.30.
Zajęcia pozalekcyjne – zespoły sportowe, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży – kończą się o godz. 18.00. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od godz. 8.00 do godz. 14.30.
          W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów:        
* rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju podstawowych funkcji psychofizycznych (wzrokowych, słuchowych, motorycznych, percepcyjno-motorycznych, koncentracji)
* zajęcia logopedyczne,
* gimnastyka korekcyjna dla dzieci wykazujących odchylenia od norm rozwoju fizycznego,
* rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych,
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci wykazujących braki w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie danego       przedmiotu
* treningi Bocci

Dla chętnych  uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań. Za prawidłową organizację oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą odpowiada dyrektor szkoły, który ma do pomocy dwóch zastępców.
        Szkoła współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjnym „Bartek”, skąd głównie wywodzą się nasze dzieci niepełnosprawne oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, pod opieką których znajdują się uczniowie naszej placówki.


        Tradycją szkoły stał się „Tydzień Integracji” w którym biorą udział wszyscy uczniowie z naszej szkoły.

Prezentacja o integracji w naszej szkole