20-lecie szkoły

Dwadzieścia lat minęło....


DYREKTORZY SZKOŁY 
Pierwszym dyrektorem szkoły, w której my uczniowie zdobywamy dzisiaj wiedzę i umiejętności, w której pracują nasi nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, był Stanisław Kropielnicki. Funkcję dyrektora powierzono Panu Kropielnickiemu dnia 1 maja 1990 roku na podstawie wygranego konkursu. Z tym dniem nowo powołany dyrektor przyjął na siebie ogromny trud organizacji życia w nowej, dużej i niezwykle atrakcyjnej pod względem architektonicznym, osiedlowej szkole. Było to wielkie wyzwanie, ponieważ już 1 września 1990 roku próg szkoły mieli przekroczyć pierwsi jej uczniowie, a budowa szkoły ciągle jeszcze trwała. Pan dyrektor Kropielnicki okazał się świetnym organizatorem. Szukał pomocy u niemal wszystkich instytucji naszego miasta, szukał pomocy wśród jednostek wojskowych, szukał też pomocy wśród mieszkańców osiedla, rodziców przyszłych uczniów tej szkoły. Docierał do Przyjaciół Szkoły - sponsorów, którzy okazywali swą hojność finansową i wspierali działania dyrektora mające na celu stworzyć szkołę wyjątkową, szkołę, którą dzieci nazywać miały swoim drugim domem. Udało się. O szkole pisała prasa, głośno było o niej w radiu i telewizji. O inicjatywach podejmowanych przez dyrektora z ogromnym szacunkiem i uznaniem wyrażały się władze miasta i Kuratorium Oświaty. Szczególnym osiągnięciem dyrektora było stworzenie warunków dla dzieci niepełnosprawnych, które wspólnie ze swoimi rówieśnikami mogły spędzać czas w szkole i zdobywać wiedzę. Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, nie rozpieszczał szkoły finansowo. Wiele inicjatyw trzeba było mocno argumentować, aby zostały zauważone i odgórnie wsparte. Polskie prawo oświatowe dopiero budowało podstawy pod organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i ich kształcenie w ogólnodostępnych szkołach publicznych. Trzeba było przecierać szlaki. Wybudowano tutaj podjazdy i windę, uruchomiono gabinet rehabilitacji i pracownię komputerową. Trzeba było merytorycznie przygotować nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych wymaganiach i indywidualnych dysfunkcjach. Pan dyrektor Kropielnicki szukał pomocy również poza granicami Polski, u bardziej doświadczonych w tym zakresie rządów innych państw. Dotarł do Norwegii. Wyjazd nauczycieli uczących w „Pięćdziesiątce” do norweskich szkół, do gminy Lillehammer, to ważny etap w poszerzaniu wiedzy o integracji i przenoszeniu doświadczeń na nasz grunt. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu się całego grona pedagogicznego oraz wsparciu dyrektora, który był dla każdego, w każdej sprawie, w każdej chwili, pojawiające się problemy udawało się rozwiązywać i budować mocne fundamenty nauczania integracyjnego. To właśnie tutaj, w Szkole Podstawowej nr 50  w Poznaniu, należy szukać korzeni integracji w szkołach poznańskich. Dyrektor Kropielnicki dbał o to, by szkoła tętniła życiem. Prężnie działały koła zainteresowań, rozwijał się sport, zaczęło funkcjonować Centrum Rekreacji.
Za bardzo ważne osiągnięcie dyrektora Kropielnickiego oraz pracującego pod jego kierownictwem grona pedagogicznego, należy uznać przygotowanie szkoły do uroczystości nadania imienia 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Nastąpiło to 20 maja 1994 roku w obecności świadków wydarzeń wojennych, żołnierzy, uczestników walk na ziemiach zachodniej Europy - „maczkowców”. Od tego momentu kultywujemy tradycję Dnia Patrona i cieszymy się, gdy odwiedzają nas weterani walk, dzieląc się swoimi przeżyciami z lat wojennych.

Koniec kadencji Dyrektora Stanisława Kropielnickiego w Szkole Podstawowej nr 50 nastąpił 31 sierpnia 1995 roku. W ciągu pięciu lat jego rządów funkcje wicedyrektorów pełniły panie: Lidia Błaszak, Bogumiła Kania – Łącka, Janina Sroka, Katarzyna Krűger-Szczot. 

Z dniem 1 września 1995 roku nowym dyrektorem Szkoły, wyłonionym w drodze konkursu, została Pani Ewa Ludwiczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 50. Czas jej kadencji niósł kolejne wyzwania. Trzeba było przede wszystkim kontynuować i wzmacniać tradycję integracji. Pomogła w tym zbliżająca się reforma oświaty w 1999 roku. Wprowadzanie reformy nie należało do łatwych zadań. Również w naszej szkole pojawiły się z tego powodu pewne trudności. W budynku Szkoły Podstawowej nr 50 została powołana do życia nowa szkoła - Gimnazjum nr 27, a wraz z nią nowy zespół kierowniczy. Dla gospodarza Szkoły Podstawowej, Pani dyrektor Ewy Ludwiczak, były to trudne chwile. Trzeba było się rozstać z największym segmentem szkoły, w której funkcjonowały najlepiej wyposażone pracownie, świetlica dla młodszych dzieci, biblioteka, pokój nauczycielski. Należało znaleźć nowe rozwiązania w związku z koniecznością wspólnego korzystania z sal gimnastycznych, gabinetu rehabilitacji, stołówki. Pociągało to za sobą przeprowadzenie licznych remontów, a wraz z nimi organizacyjne problemy. Mimo tych utrudnień, pani Ewa Ludwiczak dbała jednak o dobrą atmosferę w szkole. Grono pedagogiczne, pełne wyrozumiałości, wspomagało pracę swego dyrektora w tym trudnym czasie. 

Kadencja Pani Dyrektor Ewy Ludwiczak skończyła się 31 sierpnia 2000 roku. Podczas jej rządów funkcje wicedyrektorów pełnili: Genowefa Springer, Katarzyna Krűger-Szczot i Włodzimierz Malicki.

Rok szkolny 2000/2001 rozpoczyna kolejny, nowy dyrektor Szkoły, powołany w drodze konkursu, Pani Danuta Mały. Jej kadencja trwała tu zaledwie 2 lata. Wraz z wicedyrektorem Panią Elżbietą Wypijewską stworzyły taki zespół kierowniczy, który określany jest przez grono pedagogiczne i pozostałych pracowników jako szczególnie przychylny i otwarty. Uśmiech i optymizm wypisany na twarzy Pani dyrektor Mały udzielał się wszystkim, co niewątpliwie budowało dobrą i przyjazną atmosferę w całej szkole. Wszelkie sprawy związane z organizacją życia szkoły, nowe inicjatywy, były przyjmowane z ogromnym entuzjazmem. Podczas jej działalności cała szkoła została zaangażowana w organizację wyjątkowej imprezy środowiskowej – „Święta Plonów”. Impreza ta zdobyła takie uznanie wśród całej społeczności szkolnej oraz środowiska mieszkańców osiedla, że została wpisana na stałe do kalendarza imprez naszej Szkoły. Tradycję tę kultywujemy co roku, na przełomie września i października, ciesząc się możliwością zaprezentowania pięknych stoisk, uginających się pod ciężarem zebranych plonów natury i prac wykonanych przez uczniów. Pani dyrektor Danuta Mały szczególnie troszczyła się o rozwój sportu i działalność różnych kół zainteresowań. To ona zainicjowała coroczną imprezę „Dni Integracji”, w której uczniowie niepełnosprawni obok swoich rówieśników mają możliwość prezentacji swoich umiejętności. Podczas obecności Pani Mały klasy II i III doskonaliły też umiejętność pływania na basenie . Kadencja Pani dyrektor Mały została przerwana reorganizacją szkoły wynikającą funkcjonujących połączenia dwóch funkcjonujących w jednym budynku szkół. 

 Rok szkolny 2002/2003 rozpoczął się kolejną zmianą na stanowisku dyrektora. Data 1 września 2002 roku wyznacza początek funkcjonowania Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, a w nim Szkoły Podstawowej nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi. Kierownictwo nad Zespołem Szkół powierzono wyłonionej w drodze konkursu nowej pani dyrektor Alinie Dobrzyńskiej, będącej dotychczas dyrektorem Gimnazjum nr 27 i nauczycielem biologii. Pani Dobrzyńska to nasz aktualny dyrektor, który czuwa nad doskonaleniem integracji. Ścisła współpraca z Radą Osiedla Żegrze owocuje wieloma działaniami na rzecz uczniów i szkoły, m. in. zakup podręczników, wzbogacanie księgozbioru biblioteki, obchody Święta Niepodległości. Z inicjatywy pani dyrektor w czasie ferii zimowych odbywa się „Akcja – Zima”, a podczas letnich wakacji „Akcja – Lato”. Dziękujemy za wspieranie inicjatyw sportowych i pozyskiwanie środków na działania ekologiczne. Zmodernizowana aula szkolna, której atrakcją jest mozaika „Podwodny świat” z motywami morskimi stała się miejscem reprezentacyjnym szkoły. Wykonali ją uczniowie naszej szkoły dzięki pomocy wolontariuszy z poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni. Pomoc studentów – wolontariuszy cenią sobie uczniowie mogąc wspólnie z nimi odrabiać lekcje i utrwalać swoją wiedzę. Na bieżąco odbywają się remonty, zainstalowano monitoring. Ogromnego wysiłku ze strony pani dyrektor wymagało zagospodarowanie boisk szkolnych, w czym pomogły takie instytucje jak: Wydziały Oświaty i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz Rada Osiedla Żegrze. Urządzono nawierzchnie boisk, zamontowano stoły do tenisa stołowego, posadzono niemal tysiąc drzew i krzewów. Dzięki tym działaniom w miłym otoczeniu spędzamy przerwy, odbywamy lekcje wychowania fizycznego. 

W codziennych obowiązkach pomagały Pani Dobrzyńskiej wicedyrektorki panie: Danuta Leszczyńska., Bogumiła Kania-Łącka, Iwona Muc- Konieczna

W kwietniu 2007 roku na kolejną kadencję, w wyniku konkursu, dyrektorem zespołu szkół została ponownie powołana Pani Alina Dobrzyńska. Funkcje wicedyrektorów pełnią panie: Danuta Leszczyńska i Jolanta Melniczak. Od roku 2009 wicedyrektorem SP 50 jest p.Antonina Wiącek.

Wszystkim dyrektorom tej szkoły mówimy: DZIĘKUJEMY